Blog

Amida Scroll

source: Vista Buddhist Temple Amida Scroll

JUSEIGE

¤ ¤ - two gongs
GA GON CHO SE GAN
HISSHI MU JO DO
SHI GAN FU MAN ZOKU
SEI FU JO SHO GAKU
GA O MU RYO KO
FU I DAI SE SHU
FU SAI SHO BIN GU
SEI FU JO SHO GAKU
GA SHI JO BUTSU DO
MYO SHO CHO JIPPO
KU KYO MI SHO MON
SEI FU JO SHO GAKU
RI YOKU JIN SHO NEN
JO E SHU BON GYO
SHI GU MU JO DO
I SHO TENNIN SHI
JIN RIKI EN DAI KO
FU SHO MU SAI DO
SHO JO SAN KU MYO
KO SAI SHU YAKU NAN
KAI HI CHI E GEN
MESSHI KON MO AN
HEI SOKU SHO AKU DO
TSU DATSU ZEN SHU MON
KO SO JO MAN ZOKU
I YO RO JIPPO
NICHI GATSU SHU JU KI
TEN KO ON PU GEN
I SHU KAI HO ZO
KO SE KU DOKU HO
JO O DAI SHU CHU
SEPPO SHI SHI KU
KU YO ISSAI BUTSU
GU SOKU SHU TOKU HON
GAN NE SHITSU JO MAN
TOKU I SAN GAI O
NYO BUTSU MU GE CHI
TSU DATSU MI FU SHO
GAN GA KU E RIKI
TO SHI SAI SHO SON
SHI GAN NYAK KOKU KA
DAI SEN O KAN DO
KO KU SHO TENNIN
TO U CHIN MYO KE ¤
NEMBUTSU
NA MAN DA BU ¤
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU ¤
EKOKU
GAN NI SHI KU DOKU
BYO DO SE IS-SAI
DO HOTSU BO DA-I SHIN
OU JOU AN¤ RA¤KU KO¤KU
by Yoso